CO JE WELLBEING?

Wellbeing v překladu doslova “Blahobyt” a jedná se o celkový stav fyzického, duševního, emocionálního a spirituálního zdraví a pohody člověka. Jde o komplexní koncept, zahrnující aspekty lidského života a zdraví, v tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovině. Tento termín pomáhá pojménovat kvalitu života, a to nejen z pohledu absence ne-moci. 

Hlavní oblasti wellbeingu:

  • Fyzické zdraví

Fyzická oblast je ovlivněna fyzickou aktivitou, zdravým stravováním, spánkovým režimem a zdravým životním stylem. Zahrnuje aspekty péče o tělo, dobré fyzické kondice a propojení s psychosomatikou. 

  • Emocionální pohoda

Duševní oblast se zaměřuje na kladné vnímání sebe i druhých, schopnost důvěry, rozpoznávání emocí a odolnost zvládat nepříznivé emoční situace. Zahrnuje duševní zdraví, stejně jako motivaci, přesvědčení, předsudky, stresory a osobnostní limity. 

  • Sociální vztahy

Sociální oblast souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, mezilidskými vztahy a komunikačními dovednostmi. Zaměřuje se na vztah k sobě samému, stejně jako vztahy s příbuznými, přáteli a dalšími osobami ve vašem životě. Mezi sociální vztahy řadíme i životní styl, společenské hodnoty, sociální role, tradice a postoje. 

  • Duchovní rozměr

Duchovní oblast se zabývá naplněním smyslu naší existence, hodnotami a etickými principy. Jedná se o hledání smyslu života a hlubšího spojení s přírodou a s celkem. 

  • Kognitivní funkce

Intelektuální wellbeing se odráží ve způsobu zpracování informací, v motivaci pro dosažení cíle, osobnostního rozvoje a v pocitu spokojenosti díky znalostem a dovednostem. Jedná se také o schopnosti kritického myšlení, řešení problémů a kreativity.